• REKLAMA (p)

  Regulamin Strony

  Regulamin Serwisu hotgorzow.pl

  Art. 1 Wstęp

  Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego hotgorzow.pl znajdującego się pod adresem internetowym hotgorzow.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

   

  Art. 2 Identyfikacja

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  2.1. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Info Miasto, Nip: 599-274-05-98.

  2.2. Baza Kont (Profili) - zbiór danych i zdjęć przekazanych Administratorowi przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

  2.3. Konto

  2.3.1. Konto Indywidualne - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

  2.4. Login - prywatna i indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

  2.5. hotgorzow.pl - portal internetowy figurujący pod adresem internetowym hotgorzow.pl

  2.6. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

  2.7.Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.

  2.7.1 Newsletter - e-mail reklamowy bądź informacyjny wysyłany na adres mailowy użytkownika podany podczas rejestracji

  2.8. Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia przekazane przez niego dobrowolnie do Serwisu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.

  2.9. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

  2.10. Serwis – informacyjno - społecznościowy portal hotgorzow.pl, figurujący pod adresem internetowym http://hotgorzow.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący inne usługi drogą elektroniczną.

  2.11. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

   

  Art. 3 Techniczne wymogi użytkowania

  3.1. Właścicielem Serwisu jest firma Info Miasto z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

  3.2. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających wyszukiwanie Użytkowników oraz zawieranie nowych znajomości pomiędzy nimi oraz innych informacji zawartych w serwisie.

  3.3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

  3.4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

   

  Art. 4 Kto może być użytkownikiem?

  4.1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

  4.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

  4.3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po poinformowaniu ich w osobnym regulaminie.

  4.4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://hotgorzow.pl/nowe-konto. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

  4.5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko a także opcjonalnie pozostałych danych.

  4.6. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

  b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

  c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

  d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,

  e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

  f) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

   

  Art. 5 Polityka prywatności

  5.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 1).

  5.2. Administratorem danych osobowych jest firma Info Miasto z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

  5.3 Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

  5.4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 4.5., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.

  5.5 Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).

  5.6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

  5.7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

  a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

  b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

  5.8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

   

  Art. 6 Korzystanie z serwisu

  6.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby (Konto Indywidualne). Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Indywidualnego wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

  6.2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

  6.3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

  a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

  b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

  d) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

  6.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

  6.5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.

  6.6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

  6.7. Rejestrując się w Serwisie użytkownik automatycznie zostaje dodany do Newslettera który będzie otrzymywał bezpośrednio na maila podanego podczas rejestracji. Użytkownik ma prawo wypisania się z Newslettera poprzez zgłoszenie takiej woli na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w treści oraz tytule wiadomości wpisując "Rezygnuję".  Serwis zobowiązuje się do usunięcia maila użytkownika w ciągu 14 dni kalendarzowych. Jeżeli z jakiś powodów użytkownik otrzymałby Newsletter pomimo wysłania rezygnacji prosimy o kontakt telefoniczny w celu zweryfikowania problemu.

   

  Art. 7 Blokada konta użytkownika

  7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

  7.2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

  7.3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

  7.4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

  7.5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta.

  7.6. Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

  a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

  b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

  c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

  7.7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

  7.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

  7.9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

   

  Art. 8 Kto za co odpowiada?

  8.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

  8.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

  8.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

  8.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

  8.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

   

  Art. 9 Reklamacje

  9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

  9.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

  9.3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

  9.4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

  Art. 10 Końcowe postanowienia

  10.1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

  10.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

  10.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

  10.4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

  Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie Serwisu hotgorzow.pl.

  Regulamin wchodzi w życie w dniu 12 sierpnia 2010 r.

  {jcomments off}

  ZE SMAKIEM

  WYDARZENIA KULTURALNE

  15 marzec 2016
  „Stilon – najlepszy ze światów” to opowieść o mieście, o Gorzowie Wielkopolskim, dla której...
  15 marzec 2016
   Tym razem zagramy film „Moje wielkie greckie wesele 2”. 18 kwietnia 2016, godz. 18:30 - zabierz...
  09 marzec 2016
  Dla miłośników kultury kresowej! Serdecznie zapraszamy w sobotę 12 marca w godz. 10.00-13.00 do...
  15 październik 2013
  Już 18 października o godzinie 17.00 rozpocznie się w Gorzowie V Ogólnopolski Festiwal...

  WSPÓŁPRACA

   
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • Eventy
 • Materiały od czytelników
 • Masz zdjęcie ciekawego zdarzenia w Gorzowie? Chciałeś poinformować o nadchodzącej imprezie, wydarzeniu kulturalnym lub nowym lokalu gastronomicznym?
  Pisz [email protected]
  Wyślij do nas materiał.
 • Oferta reklamowa
 • Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą reklamową napisz na [email protected] lub zadzwoń pod numer 505254721 Niektóre nośniki reklamowe mamy wyprzedane już na 6 miesięcy Zobacz jak możemy wypromować Twoją firmę.
  Całą dobę sprawdzamy skrzynkę [email protected], a od godziny 9 do 17 możesz z nami porozmawiać pod numerem 505254721.

  Obsługa prawna: Prawnik Gorzów
  Projekt graficzny: _triptic
  Implementacja: mm